Veelgestelde vragen

De STAP-regeling

De STAP (Stimulans ArbeidsmarktPositie)-regeling is een subsidieregeling die door de overheid in het leven is geroepen om mensen te helpen om zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Zo krijgen werknemers en werkzoekenden een sterkere positie op de arbeidsmarkt en meer kansen om hun baan te houden of een nieuwe baan te vinden.

 

Voor de STAP-regeling is er door de overheid ongeveer 200 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld, waarmee ongeveer 200.000 verstrekkingen van €1.000,- toegekend kunnen worden. Deze verstrekkingen worden verdeeld over verschillende aanvraagtermijnen van elk twee maanden.

De STAP-regeling vervalt per 1 januari 2027.

Het STAP-budget wordt toegekend volgens het principe: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De subsidie kan jaarlijks gedurende zes aanvraagtermijnen worden aangevraagd. Indien dan aan de voorwaarden van de regeling is voldaan, wordt het STAP-budget toegekend aan de eerste aanvragen. Wanneer een aanvraag dan niet in behandeling kan worden genomen, doordat het budget is uitgeput, zal de aanvraag in een volgend tijdvak opnieuw ingediend dienen te worden. Let op! Dit gebeurt niet automatisch. De aanvrager draagt zelf de verantwoordelijk om de nieuwe aanvraag op tijd opnieuw in te dienen.

Het STAP-budget is een toegankelijke subsidieregeling voor werkenden of werkzoekenden die hun kansen op de arbeidsmarkt willen vergroten. Om in aanmerking te komen voor het STAP-budget dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • Je bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • Je ontvangt geen andere publieke onderwijsfinanciering, zoals bijvoorbeeld een studiefinanciering of lerarenbeurs.
  • Je hebt het huidige kalenderjaar nog niet eerder een STAP-budget toegekend gekregen.
  • Jouw gekozen opleiding start ná minimaal 4 weken en uiterlijk vóór 3 maanden na de aanvraag.
  • Je voert jouw scholingstraject uit bij een erkende STAP-aanbieder.

Om STAP-opleider te kunnen worden, dien je minimaal één van de volgende erkenningen te hebben:

  • OCW-erkend (mbo, hbo en wo, bekostigd en contractonderwijs)
  • NRTO-keurmerk
  • NLQF ingeschaalde kwalificatie uit het NCP-register
  • Erkend door Nationaal Kenniscentrum EVC
  • Erkend door een sector- of brancheorganisatie

Hoeveel mensen er exact gebruik kunnen maken van de STAP-regeling hangt af van de hoogte van de opleidingskosten per aanvraag. Wel is het bekend dat er jaarlijks een budget van €218 miljoen beschikbaar is. Geschat wordt dat hiermee per jaar 30.000 aanvragen toegekend kunnen worden.

Wanneer het STAP-budget van het desbetreffende tijdvak op is, kan je in een volgend tijdvak een nieuwe aanvraag indienen. 

Een STAP-subsidie aanvragen

Het STAP-budget kan worden aangevraagd vanaf 1 maart 2022. Je schrijft je in voor een opleiding bij één van de erkende STAP-opleiders en ontvangt van de opleider een STAP-aanmeldingsbewijs.

 

Met het aanmeldingsbewijs dien je jouw aanvraag in via het STAP-portaal van UWV. Het ligt vervolgens bij het UWV om te beslissen of het STAP-budget wel of niet wordt toegekend. Het toekennen van deze verstrekkingen gaat via het principe: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Zorg er dus voor dat je jouw aanvraag op tijd indient en aan de voorwaarden voldoet. Wanneer de aanvraag goedgekeurd is, kun je als cursist de opleiding voltooien en wordt het bedrag aan de opleider betaald.

Let op! Je kan maar één keer per kalenderjaar gebruikmaken van het STAP-budget.

Aangezien jouw aanmelding bij de opleider nog niet definitief was, maar slechts een voorlopige inschrijving was, ben je niet verplicht om de opleiding zelf te financieren. Neem, zodra het STAP-budget niet wordt toegekend, zo snel mogelijk contact op met de opleider. De opleider kan dan jouw voorlopige inschrijving ongedaan maken. In het daaropvolgende aanvraagtermijn kan er opnieuw een aanvraag worden ingediend.

Je kan maar één keer per jaar gebruikmaken van het STAP-budget. Wél is het mogelijk om meerdere keren een aanvraag voor het STAP-budget in te dienen. Wanneer jouw aanvraag dus bijvoorbeeld wordt afgekeurd, kun je in een nieuw aanvraagtermijn opnieuw een aanvraag indienen.

UWV beslist binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag of het budget wordt toegekend. De status van de aanvraag kan bekeken worden in het UWV STAP-portaal.

Dat hoeft niet. Wél is het noodzakelijk dat de opleiding of training aanvangt binnen drie maanden na sluiting van het betreffende aanvraagtijdvak.

Je kan alleen een opleiding volgen met het STAP-budget, wanneer deze geregistreerd is in het  STAP scholingsregister. Je kan op twee manieren achterhalen of de opleiding met het STAP-budget gevolgd kan worden. 

Ten eerste kan de opleider op de website opnemen welk aanbod zij voor het STAP-budget beschikbaar hebben. Daarnaast kun je inzage krijgen in het scholingsregister via het STAP-portaal van UWV.

Een aanvraag moet altijd ingediend worden voorafgaand aan de start van de scholing. Er kan dus niet met terugwerkende kracht een subsidie aangevraagd worden. Daarbij geldt ook dat de scholing moet starten binnen drie maanden na het einde van het aanvraagtijdvak waarbinnen het STAP-budget is aangevraagd. Er zijn dus maximaal drie aanvraagtijdvakken waarbinnen iemand het STAP-budget kan aanvragen.

Bedrag en Betaling

Nee, dat hoeft niet. Wanneer je het STAP-aanmeldbewijs van de opleider hebt ontvangen, heb je enkel de vooraanmelding voltooid. Jouw inschrijving voor de training of opleiding is dan nog niet definitief. Wanneer je het STAP-budget niet toegekend krijgt, raden we je aan om dit zo snel mogelijk door te geven aan de opleider, zodat zij de vooraanmelding ongedaan kunnen maken.

Als de kosten van de gekozen opleiding of training hoger zijn dan €1000,-, wordt er tot maximaal €1000,- subsidie uitgekeerd. Dat wil zeggen dat het resterende bedrag zelf of door bijvoorbeeld een werkgever gefinancierd dient te worden. Je ontvangt hiervoor dan, indien het STAP-budget aan jou wordt toegekend, apart een factuur voor het resterende bedrag.

De subsidie voor een scholing bedraagt 100% van de subsidiabele kosten van de scholing zoals vermeld in het scholingsregister, tot een maximum van €1000,- inclusief btw. Indien het totaalbedrag lager uitvalt dan €1000,-, wordt er alleen subsidie toegekend gelijk aan het totaalbedrag van de scholing.

Het STAP-budget betreft een subsidiebedrag van €1000,- inclusief btw.

In principe kan dat. Het bedrag dat je vanuit de werkgever of een andere partij ontvangt, wordt dan van het STAP-budget afgehaald. Bij de subsidieaanvraag kan aangegeven worden of en hoeveel deze financiering bedraagt.

Het STAP-budget wordt uitbetaald aan de opleider. 

De Ontwikkelwijzer

De Ontwikkelwijzer is een initiatief van de Eikk Onderwijsgroep. Bij de Eikk Onderwijsgroep zijn een aantal opleiders aangesloten: Lindenhaeghe, Kenneth Smit Direct en ICT-trainingen. Enkel het opleidingsaanbod van deze opleiders wordt getoond op de Ontwikkelwijzer.

Het opleidingsaanbod dat beschikbaar is via de Ontwikkelwijzer, is te bekijken via de website en de catalogus. De catalogus is gratis te downloaden via de website en biedt informatie over het opleidingsaanbod en de STAP-regeling!

De Ontwikkelwijzer kan jou inspireren, motiveren en informatie bieden over de STAP-regeling. Heb jij bijvoorbeeld vragen over hoe je een STAP-budget kunt aanvragen? Ben je benieuwd naar hoe een carrièreswitch in de praktijk gaat? Zoek je meer informatie over sectoren en soorten opleidingen? Of wil je persoonlijk advies van één van onze opleiders over hoe je het beste jouw ontwikkelbudget kunt inzetten? Dan ben je bij De Ontwikkelwijzer aan het juiste adres!

De Ontwikkelwijzer is een initiatief van Eikk Onderwijsgroep, waarbij een aantal opleiders zijn aangesloten. Enkel het opleidingsaanbod van deze opleiders zijn beschikbaar op de Ontwikkelwijzer.

Helaas beperkt de Ontwikkelwijzer zich enkel tot het opleidingsaanbod van de opleiders die binnen de Eikk Onderwijsgroep vallen.

Meld je aan en ontvang updates en nieuws rondom de STAP-regeling

PS Je kunt je onderaan onze nieuwsbrief altijd uitschrijven.